روانشناس ،نویسنده ،مشاوره تحصیلی و کنکوری

مربی مهارت های یادگیری ،تندخوانی و مهارت های زندگی